+31 6 23294191 bestellen@inn-mood.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen overeengekomen.

Artikel 2: Betaling

 1. De gehele prijs dient te worden geschiedt door de koper zoals aangegeven op de webshop tijdens het bestelproces.
 2. Betaalt koper niet of niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden gewezen.
 3. In beginsel is na elke betaling de bestelling bindend, echter heeft de koper het recht om de bestelling te mogen annuleren op dezelfde dag als factuurdatum, tijdens het in orde maken van de bestelling.

Artikel 3: Aanbiedingen en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn is opgenomen. In dit geval komt de overeenkomst tot stand na acceptatie van bestelling door koper, conform de bestellingproces op de webshop van verkoper. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. De op aanbiedingen en prijzen op genoemde artikelen bestaat uit de koopprijs inclusief btw, exclusief handlings –en verzendkosten, eventuele andere overheidsheffingen.

  Artikel 4: Levering

 1. Koper is verplicht de bestelling van producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren.
 2. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 3. Bezorgkosten komen niet voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen op de webshop.
 4. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd van bezorging aan nadat de koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 5. Levertijden van bestellingen zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Levering van producten geschiedt enkel en alleen binnen Nederland. Levering buiten Nederland zijn op verantwoordelijkheid van koper.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen.
 2. De koper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk –in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren.

Artikel 6: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere situatie waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en waarbij rederlijkerwijs niet door koper kan worden verlangd dat verkoper de overeenkomst kan uitvoeren. Situaties zoals bijvoorbeeld ziekte, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, omstandigheden met leveranciers en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Indien zich een situatie als hierboven beschreven voordoet dan worden de verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. In geval de overmacht langer dan 3 maanden duurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via aangetekend brief.

 Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De bij verkoper aanwezige artikelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele prijs heeft betaald voor de levering van aanwezige artikelen, zoals aangegeven op de webshop. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsbehoud.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. Verkoper kan aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

Artikel 9: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht een klacht in te dienen bij de verkoper over de uitvoering van de overeenkomst. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden om het zo goed mogelijk te herstellen.

Artikel 10: Onderstaande regels en voorwaarden voor akkoord bij bestellingen

 1. Elke bestelling die de koper via webshop doet gaat koper automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Inn-Mood.
 2. Voor alle producten dient de koper 18 jaar en ouder te zijn. Doordat een koper de bestelling plaatst bevestigt de koper de minimumleeftijd van 18 jaar.
 3. Bij levering van producten naar koper, waarbij twijfel ontstaat over diens minimumleeftijd, heeft de verkoper het recht om legitiematiebewijs te vragen aan koper ter controle.
 4. Indien koper niet aan de minimumleeftijd van 18 jaar voldoet kan de bestelling door de verkoper worden geannuleerd.
 5. De koper heeft elke informatie op de webshop goed in acht genomen en is daarbij zelf verantwoordelijk voor verdere handelingen op de webshop.
 6. De gekochte artikelen door de koper is geheel op eigen risico van de koper.
 7. Alle producten die worden aangeboden op de webshop is enkel bestemd als research doeleinden en daarvoor niet geschikt voor menselijke comsumptie.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondisement waar Inn-Mood is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Share This
3-mmc kopen